Ren'ai manga ga dekiru made

Published in Japan in 1999

© 1999 Bijutsu Shuppan-sha